Nowe przetargi » Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotyczących obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową i stadion piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.docx

zał. 1 Projekt rozbiórki stadionu piłkarskiego (wraz załącznikami).zip

zał. 2 Projekt rozbiórki budynku socjalno - usługowego (wraz z załącznikami).zip

zał. 3 PFU Hala Sportowo-Widowiskowa(wraz z załącznikami).zip

zał. 4 PFU Stadion (wraz załącznikami).zip

zał. 5 do SIWZ.docx

zał. 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

zał. 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx

zał. 8 Wykaz wykonanych robót budowlanych.docx

zał. 9 Wykaz wykonanych usług.docx

zał. 10 Wykaz osób wykonujących zamówienie.docx

zał. 11 Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień.docx

zał. 12 Informacja dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;.docx

zał. 13 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.docx

zał. nr 14 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Hali.docx

zał. nr 15 Zbiorcze Zestawienie Kosztów - Stadion.docx

Zał. nr 16 Wzór Harmonogramu.docx

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Zmodyfikowany wzór druku oferty (zał. do SIWS)

Ujednolicony tekst projektu umowy (zał. do SIWZ)

Rysunek elewacji nr PF21/A-al.nr1.1

Warunki przyłączeniowe RP/PS/WN/7957/2015

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia