Nowe przetargi » Dostosowanie oświetlenia Stadionu Lekkoatletyczno-Piłkarskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu do wymagań ekstraklasy Znak sprawy: 5/2020/ZP

„Dostosowanie oświetlenia Stadionu Lekkoatletyczno-Piłkarskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu do wymagań ekstraklasy ” (wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

1. Ogłoszeniu o zamówienu

2. SIWZ

3. Dokumentacja projektowa

4. Specyfikacja techniczna

5. Przedmiar robót

6. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 16.07.2020

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Ogłozenie o rozsrzygnięciu

9. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia