Zatrudnienie » Nabór na stanowisko: KSIĘGOWA

DK.2121.   266     .2017                                                                   Radom dnia  07.11.2017r

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W RADOMIU SPÓŁKA Z O.O.

ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Sp. z o.o. , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnienie osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

ADRES JEDNOSTKI:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

26-600 Radom

Ul. Narutowicza 9

 

STANOWISKO:    KSIĘGOWA

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

 • Przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych,
 • Dekretacja, kontrola i ewidencja dokumentów księgowych,
 • Kontrola poprawności wprowadzanych danych,
 • Kontrola i uzgadnianie sald rozrachunkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz finansowych dotyczących bieżących wyników,
 • Wsparcie działu księgowego w sprawach bieżących,
 • Uzgadnianie i prowadzenie stanów magazynowych towarów do sprzedaży będących na stanie spółki,
 • Archiwizacja dokumentacji.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • WYKSZTAŁCENIE: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie w pracy w księgowości
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustaw o VAT, PDOP,
 • Duże zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (mile widziana),

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście  lub przesyłać pocztą w terminie do 23 listopada 2017r.

 

Przesyłać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

Ul. Narutowicza 9

26-600 Radom

Składać osobiście:

W sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  przy
ul. Narutowicza 9 w Radomiu w godz. 800 – 1500.

 

INNE INFORMACJE:

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DK.2121. 266     .2017 – księgowa

W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

 Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i  podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane . Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci  zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji pod numerem telefonu:

+48 385 10 01, +48 3851002 wew.34.