Zatrudnienie » Nabór na stanowisko: Informatyk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z. o. o w Radomiu ul. Narutowicza 9

ogłasza nabór na stanowisko: informatyk

w wymiarze - 1 pełny etat

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe kierunkowe
 • wysokie umiejętności praktyczne w zakresie administracji systemami informatycznymi i różnymi typami
 • baz danych (m.in. MS SQL, MySQL i Firebird)
 • praktyczna umiejętność posługiwania się językiem zapytań SQL
 • znajomość środowiska Active Directory
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem zasobów informatycznych
 • znajomość administracji i obsługi systemu operacyjnego Windows
 • znajomość budowy i działania sieci LAN
 • praktyczna znajomość języka angielskiego
 • obsługa pakietu MS Office
 • praktyczna znajomość programów typu CorelDraw oraz Adobe Photoshop
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących obsługi sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej oraz znajomość zagadnień ustawy o organizacji imprez masowych na obiektach sportowych
 • nieposzlakowana opinia
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych obejmujących swym zakresem powyższe zagadnienia
 • wskazane posiadanie doświadczenia w obsłudze systemów finansowo – księgowych (wymóg

nieobligatoryjny)

 • komunikatywność
 • sumienność
 • dokładność
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • kreatywność

Główne obowiązki:

 • administracja systemami informatycznymi i bazami danych
 • administracja serwerami bazodanowymi
 • administracja i nadzór nad bezpieczeństwem zasobów informatycznych
 • praca w środowisku Active Directory
 • regularne i bieżące tworzenie kopii zapasowych danych z systemów informatycznych
 • przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do zasobów sieci
 • udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
 • współpraca z producentami oprogramowania użytkowanego w MOSiR Radom
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
 • Termin składania dokumentów:
 • Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 28 lutego 2019 r.
 • Przesyłać  listownie na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

Ul. Narutowicza 9

26-600 Radom

 • Przesyłać na adres e-mail:

sekretariat@mosir.radom.pl

Składać osobiście:

W sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  przy ul. Narutowicza 9
w Radomiu w godz. 800 – 1500.

 INNE INFORMACJE:

 • Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie, w treści maila  i w liście  motywacyjnym: Informatyk DK. 2121.14.209

 •  Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 •  
 • Dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i  podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane . Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
 •  
 • W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci  zakwalifikowani będą informowani
  e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
 •  
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji pod numerem telefonu:
 • +48 385 10 01, +48 3851002 wew. 34.