Zatrudnienie » nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych

DK.2121. 9     .2020                                                               Radom dnia  06.02.2020r

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W RADOMIU SPÓŁKA Z O.O.

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych

 

 

 

1. NAZWA I ADRES SPÓŁKI:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

26-600 Radom

Ul. Narutowicza 9

 

2. STANOWISKO: Specjalista ds. administracyjnych

 

3. NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • WYKSZTAŁCENIE: wyższe ekonomiczne.
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe  w pracy w kadrach lub księgowości.
 • Duże zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac,

 

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Wprowadzanie i rozliczanie środków trwałych.
 2. Znajomość rozliczania czasu pracy.
 3. Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników.
 4. Rozliczanie składek ZUS pracowników oraz obsługa programu ZUS Płatnik.
 5. Prowadzenie składnicy akt  (archiwum).
 6. Ewidencja i rozliczanie kart drogowych i paliwa do samochodów służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (sprawozdanie)
 7. Dokonywanie zakupów o charakterze gospodarczym, zgodnie z określonym planem (zamówienia) , ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” oraz ich rozliczanie.
 8. Zakup odzieży i środków czystości dla pracowników zgodnie z taryfikatorem BHP.

 

 

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Sp. z o.o. , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnienie osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 • ·          Praca w godzinach 730 – 1530

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • Życiorys (Curriculum vitae)zawierający własoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści:” Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.
 • List motywacyjny,
 • Własnoręcznie podpisany oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe,
 • Kserokopie nabytych uprawnień,
 • Kserokopie dokumentów dotyczących ukończonych kursów, szkoleń,
 • Referencje,
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATÓW DO PRACY ,
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o niekaralności.

Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać  w terminie do 14 lutego 2020r.do godz. 15.30 w sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.  ul. Narutowicza 9 lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

Ul. Narutowicza 9

26-600 Radom

Na kopercie należy dopisać:”Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds administracji”

W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

 Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane i będą komisyjnie niszczone.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

ñ  Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego,

ñ  Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,

ñ  Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

ñ  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji pod numerem telefonu:

+48 385 10 01, +48 3851002 wew.34.