Zatrudnienie » Nabór na stanowisko manager projektu Zarządzanie Halą Widowiskowo Sportową Event Manager

DK.2121.267.2017                                                                                                          Radom dnia 07.11.2017r

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W RADOMIU SPÓŁKA Z O.O.

ogłasza nabór na stanowisko manager projektu Zarządzanie Halą Widowiskowo Sportową

 Event Manager

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Sp. z o.o. , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnienie osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

ADRES JEDNOSTKI:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

26-600 Radom

Ul. Narutowicza 9

 

STANOWISKO:

MANAGER    PROJEKTU Zarządzanie Halą Widowiskowo Sportową

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

 • Zarządzanie obiektem Hala Widowiskowo Sportowa

 

 • Zarządzanie zespołem pracowników administracji i organizacji imprez

 

 • Zarządzanie zespołem pracowników administracji i organizacji imprez

 

 • Nadzór i odpowiedzialność za wszystkie aktywności HWS

 

 

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie na stanowisku manager projektu ( min. 2 lata )
 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętność przewodzenia i organizowania pracy zespołów i delegowania zadań
 • Umiejętność zarządzania kosztami; planowanie budżetów, controling pod.księgowości
 • Wiedza na temat rynku rozrywki i sportu z uwzględnieniem organizacji imprez sportowych               i widowisk artystycznych
 • Znajomość rynku klienta widowisk sportowych i artystycznych
 • Wiedza techniczna w zakresie administrowania nieruchomościami
 • Znajomość zasad reklamy, marketingu, mediów społecznościowych i budowania marki
 • Zmotywowany i otwarty na innowacje
 • Umiejętności negocjacyjne i interpersonalne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu płynnym

 

 

OFERUJEMY:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzanie kompetencji, szkolenia
 • Wyzwania i możliwość realizacji własnych pomysłów

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie                   o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać  lub przesyłać w terminie do 23 listopada 2017r.

 

Przesyłać  listownie na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

Ul. Narutowicza 9

26-600 Radom

Przesyłać na adres e-mail:

sekretariat@mosir.radom.pl

Składać osobiście:

W sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  przy ul. Narutowicza 9
w Radomiu w godz. 800 – 1500.

 

 

INNE INFORMACJE:

Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie, w treści maila  i w liście  motywacyjnym:
DK.2121.267.2017 – Manager Projektu

W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

 Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i  podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane . Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci  zakwalifikowani będą informowani
e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji pod numerem telefonu:

+48 385 10 01, +48 3851002 wew.34.