Zatrudnienie » Nabór na stanowisko: SEKRETARKA

DK.2121.   265     .2017                                                                   Radom dnia  07.11.2017r

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W RADOMIU SPÓŁKA Z O.O.

ogłasza nabór na stanowisko: SEKRETARKA

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Sp. z o.o. , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnienie osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

ADRES JEDNOSTKI:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

26-600 Radom

Ul. Narutowicza 9

 

STANOWISKO:    SEKRETARKA

 

Umowa o pracę – praca w systemie jednozmianowym.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

 • Prowadzenie ewidencji i koordynowanie obiegu dokumentów, odbieranie i dostarczanie dokumentacji, przestrzeganie terminowości załatwiania spraw,
 • Prowadzenie kalendarza spotkań, obsługa spotkań,
 • Prowadzenie rejestru faktur, rachunków, not księgowych,
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień,
 • Przygotowanie projektów pism, wystąpień, prezentacji,
 • Prowadzenie baz danych,
 • Archiwizacja dokumentacji,

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • WYKSZTAŁCENIE: wyższe
 • Minimum 2 letnie doświadczenie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (mile widziana),
 • Umiejętności i kompetencje:

-                   pracy w zespole,

-                   dokładność w wykonywaniu zadań,

-                   umiejętność obsługi komputera oraz programu MS Office ,

-                   komunikatywność,

-                   umiejętność dobrej organizacji pracy,

-                   dyspozycyjność, odporność na stres

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście  lub przesyłać pocztą w terminie do 23 listopada 2017r.

 

Przesyłać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

Ul. Narutowicza 9

26-600 Radom

Składać osobiście:

W sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  przy
ul. Narutowicza 9 w Radomiu w godz. 800 – 1500.

 

INNE INFORMACJE:

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DK.2121. 265     .2017 – sekretarka

W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

 Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i  podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane . Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci  zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji pod numerem telefonu:

+48 385 10 01, +48 3851002 wew.34.