Zatrudnienie » Nabór na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży

DK.2121. 24      .2019                                                                       Radom dnia  11.02.2019r

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W RADOMIU SPÓŁKA Z O.O.

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Sp. z o.o. , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnienie osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

ADRES JEDNOSTKI:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

26-600 Radom

Ul. Narutowicza 9

 

STANOWISKO:    Specjalista ds. sprzedaży

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. Redagowanie umów: korzystania z obiektu, najmu, reklamy, dzierżawy , współpracy, użyczenia itp. oraz aneksów do umów.
 2. Prowadzenie rejestracji podpisanych umów przez działu.
 3. Prowadzenie rejestracji pism przychodzących i wychodzących działu.
 4. Rozpatrywanie wniosków składanych przez kluby na korzystanie z obiektów zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia.
 5. Składanie wniosków do Prezydenta o bonifikatę dla klubów sportowych.
 6. Obsługa Klienta w zakresie umów i organizacji imprez.
 7. Rozpatrywanie reklamacji składanych przez interesantów.
 8. Organizowanie imprez rekreacyjnych np.: koncert, pikniki.
 9. Planowanie imprez .
 10. Współpraca z innymi działami przy organizowaniu imprez.
 11. Współpraca przy imprezach zleconych.
 12. Przygotowywanie dokumentacji dotyczących imprez masowych.
 13. Rozliczanie imprez zorganizowanych przez dział.
 14. Rozliczanie imprez sportowych: sprzedaży biletów.
 15. Prowadzenie zestawień dotyczących funkcjonowania basenu Neptun.
 16. Prowadzenie zestawień dotyczących funkcjonowania lodowiska – raportowanie przychodów i wejść.
 17. Redagowanie pism.
 18. Przygotowywanie zestawień z zawartych umów do obciążenia dla księgowości.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • WYKSZTAŁCENIE: wyższe
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Duże zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (mile widziana),

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście  lub przesyłać pocztą w terminie do 22 lutego 2019r.

Przesyłać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

Ul. Narutowicza 9

26-600 Radom

Składać osobiście:

W sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  przy
ul. Narutowicza 9 w Radomiu w godz. 800 – 1500.

INNE INFORMACJE:

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DK.2121.   24     .2019 – specjalista ds. sprzedaży

W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

 Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i  podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane . Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci  zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Administracji pod numerem telefonu:

+48 385 10 01, +48 3851002 wew.34.